Luật đấu thầu năm 2013 nâng cao hiệu quả vốn Nhà nước

Luật Đấu thầu năm 2013 sẽ tăng đáng kể việc quản lý nhà nước về đấu thầu và nâng cao hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Luật đấu thầu năm 2013 nâng cao hiệu quả vốn Nhà nước

Đại diện Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết điều này tại một hội nghị ở Hà Nội ngày 13 tháng 01. Việc thi hành Luật Đấu thầu sẽ mang lại những thay đổi mạnh mẽ. Luật cũ xác định dự án là các doanh nghiệp nhà nước nếu sử dụng hơn 30% vốn đầu tư nhà nước. Luật sửa đổi quy định là tất cả các dự án doanh nghiệp nhà nước. Luật mới sẽ điều chỉnh các dự án công cộng, các dự án đầu tư nước ngoài, đấu thầu trong lĩnh vực y tế và việc lựa chọn nhà đầu tư, các vấn đề này không được đề cập trong luật trước đó.

Luật Đấu thầu năm 2013 sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 sau khi đã được sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình đấu thầu.

@NPKlaw.com

Chạm để gọi