logo

Array
Điều khoản sử dụng

Thông tin trình bày tại website của NPKlaw & Associates chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin; các thông tin này chỉ có tính chất chung cho người truy cập và mặc dù chúng tôi đã cố gắng, nhưng chưa thể đảm bảo hoàn toàn chính xác, đầy đủ và khả năng cập nhập của các thông tin trên.

Website này không nhằm mục đích quảng cáo hay tư vấn. Thông tin trình bày trong website không phải là đề nghị của chúng tôi nhằm tạo ra một quan hệ cụ thể nào giữa khách hàng và luật sư. Thông tin của bất kỳ thư điện tử nào gửi cho NPKlaw & Associates hoặc bất kỳ luật sư nào của NPKLaw & Associates có tên trên website này sẽ không tạo ra quan hệ giữa luật sư và khách hàng và sẽ không được bảo mật.


Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website này khi không được phép thì người sử dụng phải chịu toàn bộ rủi ro. Việc sao chụp, xuất bản và/hoặc lưu truyền bất kỳ thông tin nào trong website của NPKlaw & Associates là không được phép trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của NPKlaw & Associates.

@NPKlaw & Associates