Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáu luật mới

Văn phòng chủ tịch nước đã công bố sáu luật mới tại một cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 12.

Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáu luật mới

Những luật này đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại phiên họp thứ 4 gần đây. Luật lâm nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các cơ quan đại diện nước ngoài của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Thuỷ sản , Luật Quản lý nợ công và Luật Quy hoạch.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Trong khi đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các cơ quan đại diện nước ngoài của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Quản lý nợ công sẽ được thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Ba luật còn lại – Luật Lâm nghiệp, Luật Thuỷ sản và Luật Quy hoạch, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

@NPKlaw.com

Chạm để gọi